Аж ахуйн нэгж байгуулагын татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт

 

Гаалийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлт

 

Газрын төлбөрийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлт

Хөрөнгө оруулагчдад зориулсан гарын авлага/ Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт/