Аж ахуйн нэгж байгуулагын татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт

 

Гаалийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлт

 

Газрын төлбөрийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлт

Хөрөнгө оруулагчдад зориулсан гарын авлага

Гадна тал:

Дотор тал: