Замын-Үүд чөлөөт бүсэд газар эзэмших, ашиглах эрхийн төсөл сонгон шалгаруулалт болон дуудлага худалдаанд шалгарсан аж ахуйн нэгжтэй Захирагчийн Ажлын алба нь 14 хоногийн дотор Ялагчтай байгуулах гэрээг байгуулна.

Төсөл сонгон шалгаруулалт явуулах журам Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10-р тогтоолДуудлага худалдаа явуулах журам Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10-р тогтоолЯлагчтай гэрээ байгуулах

 

“ЗАМЫН-ҮҮД” ЧӨЛӨӨТ БҮСЭД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ, ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ