Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт

Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар